เว็ปไซต์นี้เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจอันเนิ่นนานมาตั้งแต่เด็กๆ ของผม ซึ่งปรารถนาจะทำเว็ปไซต์ ที่รวบรวมบทเพลงคาทอลิกไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บรรดาคริสตชนที่ปรารถนาจะฝึกขับร้องบทเพลงที่ใช้ประกอบในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ และสำหรับวัดที่ห่างไกลที่ไม่สามารถจะหาผู้บรรเลงออร์แกนในพิธีกรรมได้ อนึ่ง เว็ปไซต์นี้มิใช่เว็ปไซต์ทางการค้า ผมจะไม่หาประโยชน์อันใดจากเว็ปไซต์นี้ นอกจากขอวอนคำภาวนาของท่าน มอบให้ แด่บรรดาผู้แต่งคำร้อง ทำนอง และขับร้องบทเพลงต่างๆ ทุกท่านเป็นพิเศษครับ

I created this site to give away my works on church music, including songs which I recorded from the Masses since 2003. All contents in this site will remain free to be used by Thai catholics for worship and such. All copyrights for the songs belong to the original composers, song writers, and/or singers. Please note that the site is not for commercial purpose. The site will stay as long as I can support the cost and can manage a suitable time to create more contents.